De Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Eén keer in de vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Noordenveld de raadsleden. Samen met de burgemeester (voorzitter) en de griffier vormen de raadsleden de gemeenteraad. Op grond van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad drie taken: de volksvertegenwoordigende taak, een kaderstellende taak en een controlerende taak.

De gementeraad stelt kaders (richtlijnen) vast op basis waarvan het college van burgemeester en wethouders de taken moeten uitvoeren. De gemeenteraad controleert of het college de taken goed heeft uitgevoerd.

De gemeenteraad vergadert gemiddeld 2x per maand op de woensdagavond. Deze vergaderingen beginnen om 20:00 uur en vinden plaats in het gemeentehuis. De aankondiging van de raadsvergadering vindt plaats door publicatie in een plaatselijke krant en op de gemeentelijke website. De punten die in de raad aan de orde komen worden doorgaans eerst behandeld in een vergadering van de raadscommissie. De raadsvergaderingen zijn openbaar.

Wilt u de gemeenteraad een brief schrijven dan kunt u deze sturen naar: griffie@gemeentenoordenveld.nl  of naar Postbus 109, 9300 AC  Roden.