De Raadscommissie

De raadscommissie behandelt de punten die in de raadsvergadering aan de orde komen . De raadscommissie bestaat uit alle raadsleden en de griffier. De raadsleden benoemen uit hun midden de voorzitter en mogen zich in de commissievergadering laten vervangen door een benoemde plaatsvervanger.

De raadscommissie neemt geen besluiten maar adviseert de gemeenteraad. Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht tijdens de behandeling van een agendapunt. Hiervoor moet men zich bij de griffie opgeven voor 12:00 uur op de woensdag waarop de vergadering gehouden wordt. Wilt u zich aanmelden voor het spreekrecht dan vindt u daarvoor de link voor dit formulier op deze site (zie linker balk).

De raadscommissie vergadert gemiddeld 2x per maand op de woensdagavond in het gemeentehuis. De vergadering begint na afloop van de raadsvergadering. Publicatie van de vergadering vindt plaats in een plaatselijke krant en op de gemeentelijke website.